Een bovenaards strijdtoneel rondom jou!

Veel mensen geloven niet in het bestaan van een duivel. De Bijbel daartegen wel. Zij beschrijft hem niet als een gehoornd monster met paardenhoeven, maar als een van God afgevallen engel, met machtige intelligentie, dat met ongelooflijke handigheid is uitgerust.

Hij is de vader van de leugen en het boze. De Bijbel beschrijft dat de duivel, die ook wel satan wordt genoemd, reeds in de hemel zijn rebellie tegen God is begonnen en dat hij daarom met zijn afvallige engelen uit de hemel naar de aarde is verbannen. “Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.” [Openbaring 12:12]

De handelswijze van de duivel

Hij was degene die het eerste mensenpaar tot ongehoorzaamheid tegen God verleidde. Sindsdien heerst er een geweldige strijd tussen goed en kwaad in onze wereld, waarbij alle mensen zijn betrokken. “Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.” [1 Johannes 5:19] Ook als de duivel voor ons niet zichtbaar is, zijn vernietigde werk op deze aarde is voor alle mensen zichtbaar. Hij stookt de mensen op tot haat, oorlog en geweld, tot leugens en al het andere denkbare kwaad. Hij verleidt tot occulte praktijken zoals astrologie, esoterie, kaartleggen, waarzeggerij, valse religies en bijgeloof in ongehoorzaamheid tegen God, Die deze praktijken in Zijn woord uitdrukkelijk verbiedt. “Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting.” [Deuteronomium 18:10-12]

Het doel van de duivel

“En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.” [Openbaring 20:10] Omdat de duivel weet dat met het einde van de wereldgeschiedenis ook zijn vernietiging zal plaatsvinden, probeert hij alles, om zo veel mogelijk mensen met hem de ondergang in te trekken. Terwijl hij de ene verleidt tot ongehoorzaamheid tegen God, brengt hij de ander er toe zich zo zeer met zichzelf bezig te houden, dat hij geen tijd heeft om met God en Zijn woord te bezig te zijn. Hij weet dat de mensen op deze manier hun kans op het eeuwige leven verliezen.

De duivel wil zoveel mensen als mogelijk is met hem in de ondergang storten, ook jou! Maar...

God openbaarde Zich in Zijn Zoon: Jezus Christus!

Jezus heeft het wonderbaarlijke volbracht. Het onbegrijpelijke is door Hem gedaan. Wonderen. Tekenen. Machtige daden, dat de mensen deed verbazen. De mensen, die door Hem waren geholpen, waren overtuigd: Jezus was anders! Anders dan ieder ander! Criticus hebben vaak geprobeerd de Bijbel en het bestaan van Jezus te weerleggen - tot op vandaag tevergeefs.

Wie is dan deze Jezus? Jezus beweerde niet alleen een goed mens en een groot leraar te zijn. Hij beweerde Gods Zoon te zijn! Dit is zeker geen alledaagse bewering! Geen normaal mens zal zoiets van zichzelf zeggen. Leed Hij dan aan grootheidswaanzin of stak er meer achter deze aanspraak?

Kan jij je voorstellen dat een leugenaar bereid was zich volledig willoos aan het kruis te laten nagelen, één van de gruwelijkste manieren om te sterven, zoals Jezus dat deed? Hij gaf Zich over aan Zijn vijanden en bad zelfs voor hen! Zoals Zijn leven was ook Zijn dood verheven. Jezus was uniek! Hij kon geen leugenaar zijn. Zelfs Zijn ergste vijanden, die koortsachtig zochten de één of andere fout bij Hem te vinden, moesten bekennen, dat Hij zonder zonde was en onschuldig werd veroordeeld. Zijn hele leven staat in volledige tegenstelling met de veronderstelling dat Hij een leugenaar was. Maar wat was Hij dan?

Een ontmoeting met het Bovenaardse

Als God werkelijk mens geworden was, was het dan verwonderlijk, dat Hij op bovennatuurlijke wijze werd verwekt, zoals dat bij Jezus het geval was? Kan het bij een almachtige God, die het gehele universum heeft geschapen, onmogelijk zijn zoiets te volbrengen? Zou jij dat zelfs niet verwachten, dat Hij bovennatuurlijke tekenen en wonderen zou doen, dat Hij in Zijn gedrag uniek, volmaakt, liefdevol en heilig zou zijn, zoals Jezus?

Nog een ander feit is onweerlegbaar. Op verbazingwekkende manier vervulden zich in het leven van Jezus letterlijk meer dan 300 profetieën van het Oude Testament. Zijn geboorteplaats, leven, lijden en sterven, maar ook Zijn opstanding werden honderden jaren daarvoor door Bijbelse profeten gedetailleerd voorspelt. Dat alles vervulde zich nauwkeurig in het leven van Jezus. Is het dan niet begrijpelijk dat Zijn leerlingen en gelovige mensen in alle eeuwen uitriepen: “Wij hebben de Messias gevonden!” [Johannes 1:41] en zeiden: “We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat wij in Zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven.” [1 Johannes 5:20]

Jezus Christus is God! Maar Hij werd voor alles mens zoals wij! Vele verzen in de Bijbel laten deze wonderbaarlijke waarheid zien. Waarom werd Hij dan niet door veel meer mensen aangenomen? Het antwoord wordt door de Bijbel zelf gegeven: “… het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.” [Johannes 3:19] De reinheid en Zijn woorden tot boetedoening en bekering waren de meeste mensen een doorn in het oog. Zij wilden liever verder leven in zonde zoals zovele mensen tegenwoordig. Ze wezen Jezus niet af omdat ze bewijzen tegen Hem hadden, maar omdat Zijn oproep tot boetedoening een constant verwijt tegen hen was. Daarom eisten zij aan het einde zelfs Zijn kruisiging. De anderen echter, die erkenden dat Jezus hun leven ten goede kon keren en dat Hij hun een eeuwig leven kon geven, namen Hem van ganse harte aan. Zij erkenden dat Hij van Goddelijke oorsprong was.

Jezus nodigt jou persoonlijk uit!

God heeft niets aan een blind geloven zonder verstand. Hij gaf de mensen door de natuur, door de Bijbel en door Zijn Zoon Jezus Christus genoeg bewijzen. Maar de mensen kregen van God ook een vrije wil. Daarmee heeft hij de mogelijkheid voor of tegen God te kiezen. Jezus spreekt tegenwoordig nog tegen jou en nodigt jou uit om Hem te leren kennen. “Kom naar mij toe, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” [Mattheüs 11:28-30] “Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.” [Johannes 14:6]

Jezus Christus is de uitweg uit het labyrint van jou leven!

Jezus wil jou ook vrede, hoop, troost en tevredenheid geven! Hij wil jou leven positief veranderen! Wil jij op Zijn uitnodiging ingaan? - Overigens, het verhaal van Jezus eindigt niet met Zijn dood aan het kruis. Wist jij, dat Jezus beloofde nog één keer op deze wereld terug te komen? Maar dan als Rechter en Koning in grote macht en heerlijkheid!

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.