Triomf of halleluja - WK of WederKomst?

Wanneer je geïnteresseerd bent in sport, dan weet je vast wanneer er weer een Wereldkampioenschap voetbal aan gaat komen. Ook als je niet zo geïnteresseerd ben in sport of in voetbal, dan weet je het ook. De bekendmaking, dat het WK eraan komt, kan je bijna niet missen. Alle winkels hangen vol met oranje, de reclamefolders zien vol met oranje…

Vrolijkheid, geld, feesten, tijd, idool, sensatie, zijn de ‘positieve’ kreten die bij zo’n evenement horen, althans zo lijkt het. Ik vraag me wel eens af of het allemaal wel zo’n roze geur en maneschijn is en of het langdurige vrolijkheid brengt.

    Sporthistoricus Jurryt van de Vooren, zegt dat: “Voetbal is een god voor heel veel mensen.” Hij vertelt dat er nogal veel “morele haken en ogen” zijn, maar “daar tegenover staat de kans dat je de wereldtitel wint. Het internationale succes en aanzien dat daarmee gepaard gaat, maakt het tot een heel ander verhaal.” Het komt er op neer dat men de slechte dingen toelaat om de kans af te wachten op een internationaal, wereldwijd, oftewel werelds succes.

    Agnes Elling, sportsocioloog aan de Universiteit van Tilburg, geeft aan dat er tal van negatieve kanten plaatsvinden rondom zo’n evenement. Ze spreekt dan over de combinatie van supporters en prostituees. Ze geeft aan dat “Je trapt echt op de ziel van mensen als je zegt dat een voetbalevenement negatieve kanten heeft.”

    Amerikaans onderzoek wijst uit dat grote sportevenementen gepaard gaan met veel spanning en ontlading. Ook bij thuisblijvers. “Het aantal meldingen van huiselijk geweld schiet dan omhoog. En het maakt niet uit of er gewonnen of verloren wordt.” [Nederlands Dagblad, 8 april 2006]

Wanneer we het nieuws volgen, dan herkennen we deze laatste conclusie in datgene wat zowel thuis als op straat plaats vindt rondom b.v. de voetbalevenementen. Dit komt overeen met wat mevr. White voor ons heeft opgeschreven:

    “Sommige zeer populaire sporten, zoals voetbal…, ontaarden in ruwheid. Ze ontwikkelen dezelfde karaktereigenschappen als de spelen van het oude Rome. Heerszucht, het trots zijn op ruwe kracht, minachting voor het leven, oefenen op de jeugd een demoraliserende macht uit die verbijsterend is.

    Andere atletische spelen, niet zo ruw van aard, zijn nauwelijks minder verwerpelijk omdat ze tot excessen leiden. Zij prikkelen het verlangen naar vermaak en opwinding en kweken zo tegenzin voor nuttige arbeid, neiging om praktische plichten en verantwoordelijkheden van zich af te schuiven. Op den duur bederven ze het genoegen voor de eenvoudige dingen des levens en de vreugden daarvan. Zo wordt de weg bereid voor losbandigheid en wetteloosheid met al de daaruit voortkomende verschrikkelijke gevolgen.” [EGW, Karaktervorming, p.212]

Het toppunt is dan, wanneer de kampioen bekend is. Het grootse feest kan beginnen, de optochten, de huldigingen, praalwagens, de verering van de ‘goden zonen’, de menselijke overwinnaars.

“En de scharen, die voor Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!” [Matt. 21:9] De kleine optocht die er voor Jezus was op de dag dat Hij Jeruzalem binnenreed kan men niet vergelijken met de optochten die men houdt voor overwinnaars van het WK, de tijdelijke wereldregeerders. De hele stad Jeruzalem was in opwinding bij Zijn intocht. Jezus had daarvoor zo’n eerbetoon nooit tevoren toegestaan. Hij vroeg nu dan ook geen aandacht voor Zichzelf, maar voor Zijn opdracht, Zijn zending. Want deze triomfantelijke optocht wees vooruit naar de tragedie van het kruis. En na zijn kruisiging leidde deze gebeurtenis velen tot de erkenning dat Jezus de echte regeerder is van deze wereld.

Het mooie is dat de strijd die Jezus heeft volbracht, reinheid, harmonie en vrede voortbrengt. Eens zal er een triomfantelijke intocht worden gehouden zoals het hoort: dan zal voor Jezus een koninklijk ontvangst worden bereid in het Nieuwe Jeruzalem en zijn onderdanen zullen Hem kronen tot ‘Koning der Koningen en Here der Here’. Zou jij ook deze Wereldkampioen willen toejuichen? David deed het al. Hij zei in Psalm 118:28, 29: “Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen. Looft de Here, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.”

Ook wij kunnen ons al voorbereiden en andere attent maken dat Zijn overwinning spoedig zal worden gevierd, dat Jezus wederkomst spoedig zal komen. Laten wij de Blijde Boodschap verspreiden: “Jezus, die ook jou zonde wil vergeven, komt spoedig als Overwinnaar!”

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.