ANBI

De naam van de instelling

  statutair: Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging Nederlandse Veld
  ook bekend als: Internationaal Zendingsgenootschap Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

RSIN/fiscaalnummer ANBI

  2690718

Post- en Bezoekadres

  Middachterlaan 2, 6955 JC Ellecom

Doelstelling

  Het doel van het kerkgenootschap is de verspreiding van het Evangelie naar de leer van Jezus Christus en de Bijbel, alsmede de verkondiging van de tien geboden, zoals deze staan beschreven in Exodus 20.
  Het doel zal worden nagestreefd door:
  • De verspreiding van het eeuwige Evangelie volgens Mattheüs 28:18-20;
  • De bevordering van de volksgezondheid, bevordering van een natuurlijke leefwijze en milieuverbetering;
  • Uitgave van lectuur, gericht op de verhoging van de moraal van de volwassenen, van de jeugd en van kinderen;
  • De bevordering van een vreedzame samenleving naar de leer van Christus, zoals deze is neergelegd in de bergrede, Mattheüs 5:7-9.
  Het kerkgenootschap heeft uitsluitend godsdienstige- en weldadigheidsdoelstellingen, zonder enig winstoogmerk. De verspreiding van het Evangelie wordt onder andere verricht door: het houden van godsdiensten, het geven van (persoonlijke) Bijbelstudies, openbare lezingen, het geven van gratis Bijbelcursussen en de verspreiding van christelijke lectuur.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 • Het werk dat de instelling doet:
  Zie doelstelling.

 • De manier waarop de instelling geld werft:
  De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan onder andere uit de bijdrage van de leden volgens Maleachi 3: 8-10, collecten, vrije (periodieke) giften en erfenissen.

 • Het beheer van het vermogen van de instelling:
  De penningmeester -met ondersteuning van de kerkrentmeesters (de financiële en bouwkundige commissie)- is de beheerder van het kerkgenootschap.

 • De besteding van het vermogen van de instelling:
  De baten worden aangewend voor het nastreven van de doelstellingen.

De functie van de bestuurders

  Het bestuur van de landelijke organisatie bestaat uit een oneven aantal van vijf of meer personen, die onder andere de functies vervullen van: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, zendingsleider (aangevuld met assessoren).
  Het bestuur wordt gekozen op de algemene vergadering, hierna te noemen conventie en treedt iedere twee jaar in zijn geheel af.
  Het bestuur wordt ondersteund door kerkrentmeesters (de financiële en bouwkundige commissie).

Het beloningsbeleid

 • Bestuursleden en overige functies zijn onbezoldigd, behoudens reis- onkosten;
 • Aangestelde werknemers staan in loondienst;
 • Enkele overige functies worden vergoed met een kleine vrijwilligersvergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • Pastoraal: het wekelijkse verzorgen van locale Sabbatscholen en erediensten/prediking, pastoraal werk voor leden en belangstellenden, conferenties, scholing;
 • Evangelisatie: het geven van Bijbelstudie, begeleiden van Bijbelcursisten, houden van openbare lezingen, organiseren van boekenmarkten en straatevangelisatie;
 • Gezondheid: het verlenen van informatievoorziening over gezond leven en geven van kookcursussen;
 • Jeugd: het organiseren van landelijke dag- en weekendbijeenkomsten voor kinderen en jongeren;
 • Barmhartige Samaritaan: de geworven gelden worden doorgestuurd naar de wereldwijde afdeling van de Barmhartige Samaritaan voor hulp aan mensen in nood;
 • Literatuur- en media: het opstellen van uiteenlopend (digitaal)materiaal ter ondersteuning van de diverse afdelingen.

Financiële verantwoording

  Klik hier voor een staat van baten en lasten met begroting.

  Toelichting

  Locale gemeenten en hun onderdelen, zo ook de landelijke afdelingen zorgen zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten, evangelisten en aan de organisatie van gemeentelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de samenkomsten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (beheerder, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Een deel van de inkomsten wordt overgedragen aan de generale conferentie tbv wereldwijde evangelisatie.

.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.