Barmhartige Samaritaan

De internationale afdeling 'Barmhartige Samaritaan' ziet om naar onze medemens, gelijk Lucas 10:25-37 ons duidelijk maakt en dan in het bijzonder in de niet 'westerse delen' van de wereld. De lopende projecten zijn zeer divers: van kleding tot schoolbouw.

De afdeling in Nederland richt zich voornamelijk op het nationaal informeren over de lopende projecten en de coördinatie van uw financiële ondersteuning.

Doorlopende projecten

Sponsoring

€80/jaar
 • Afrika
 • 1 weeskind
 • internaat met onderwijs
Mail voor info

Waterput

€5.000/stuk
 • Oost Afrika
 • 1 school
 • -
Mail voor info

Sponsoring

€20/maand
 • Zuid Amerika
 • 1 weeskind (of weduwe)
 • internaat met onderwijs
Mail voor info

Hut

€250/stuk
 • Kenia
 • 1 familie
 • -
Mail voor info

Te allen tijd kan er een VRIJE GIFT worden gegeven, welke bijvoorbeeld wordt gebruikt voor: een wooncomplex voor zeer arme ouders en kinderen in Colombia, soep voor arme (straat)kinderen, etc. Voor meer informatie kunt een een e-mail sturen naar BarmhartigeSamaritaan@ [zie 'Over ons'] onder vermelding van het project. Omschrijf zo goed mogeljk uw vraag, waarna u zo spoedig mogelijk zal worden voorzien van informatie.

Nieuwsbrief

Periodiek wordt er een Nieuwsbrief opgesteld met de laatste ontwikkelingen en projecten. Open hier de meest recente Nieuwsbrief Barmhartige Samaritaan.

Jaaroverzicht

Periodiek wordt er een Jaaroverzicht opgesteld met de lopende projecten. Open hier het meest recente Jaaroverzicht Barmhartige Samaritaan.

Bankgegevens

Uw gewaardeerde financiële steun kunt u overmaken met gebruik van onderstaande gegevens met als kenmerk de projectnaam.
 • Rekeninghouder: Barmhartige Samaritaan ZDA Reformatie
 • Rekeningnummer: ING 112103 [ NL62INGB0000112103 - INGBNL2A ]
 • Adres: Middachterlaan 2 - 6955 JC Ellecom
 • ANBI aangemerkt op de naamstelling: Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging Nederlandse Veld

De afdeling voor Oost-Afrika werkt onder de naam:

"En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks." [Lucas 10:25-37]

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.