De tekenen van het einde

De maatschappelijke en ecologische neergaande beweging wordt steeds onhoudbaarder en bevestigd wat er in de Bijbel staat. De Bijbel beschrijft onze situatie als de ‘laatste dagen’. De actuele ontwikkeling zijn alleen maar de voorboden van een absolute ondergang op maatschappelijk, ecologisch en economisch vlak. De Bijbel ziet daarin een oordeel van God over een goddeloze mensheid. In zijn afwijzen van God moet de mens definitief erkennen, dat hij zonder zijn Schepper uitgeput is!

“Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dit alles ziet, dat het einde nabij is.” (Mattheüs 24:33) “De aarde is door haar bewoners ontheiligd: zij hebben de voorschriften overtreden, zijn aan de wetten voorbij gegaan en hebben het eeuwig verbond verbroken.” (Jesaja 24:5) “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreigingen. … en overal zullen er hongersnoden uitbreken en dan hier dan daar zal de aarde beven...” (Mattheüs 24:6-7)

Jezus zelf noemde zijn discipelen wereldomvattende ‘tekens’ waaraan zij het naderende einde en Zijn tweede komst konden herkennen. Hij voorspelde dat oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, epidemieën en wetteloosheid in de dagen voor Zijn wederkomst zouden toenemen. Met de, voor velen onverwachtse wederkomst van Jezus, zal het dramatische toneelspel van onze wereldgeschiedenis eindigen.

Kunnen wij tegenwoordig al niet de tekenen van het algemene verval in de natuur en in onze maatschappij herkennen?

Van Babylon naar Europa; een profeet kijkt in de toekomst.

Misschien heb jij jezelf ook wel eens afgevraagd of de vereniging van Europa tot stand komt en of ze werkelijk duurzaam zal zijn. De Bijbel laat ons ook hierover niet in onwetendheid. Ruim 600 jaar voor Chr. Zag de profeet Daniël in een visioen de wereldrijken die tot aan de wederkomst van Christus zouden regeren. De volgorde van de wereldrijken werden hem symbolisch aan de hand van dit standbeeld getoond.

Welke wereldrijken worden door de verschillende lichaamsdelen voorgesteld?

God liet zijn profeet in een visioen zien dat het gouden hoofd het wereldrijk Babylon (608-538 v.Chr.) symboliseert. (Daniël 2:38) Babylon is dus het uitgangspunt waarop wij ons moeten oriënteren. Welke wereldrijken volgden op het Babylonische rijk? Door de inname van Babylon door de Perzische Koning Kores (538 v.Chr.) viel het Babylonische rijk onder de heerschappij van de Meden en de Perzen. Dit wereldrijk werd, omdat het een gedeeld rijk was, door de zilveren borst en de beide armen gesymboliseerd. Het werd vervolgens door Alexander de Grote verovert. (331 v.Chr.) Daarmee werd Griekenland het derde geprofiteerde wereldmacht, gesymboliseerd door de bronzen heupen. Uiteindelijk verloor Griekenland zijn suprematie door de overwinning van de Romeinen over de Grieken. Het Romeinse imperium werd in 168 v.Chr. gegrondvest en door de ijzeren benen uitgebeeld. Interessant is het om te zien dat het Romeinse wereldrijk zelfs onder de bijnaam ‘het ijzeren Rome’ de geschiedenis inging, omdat het door zijn hardheid door de vijanden werd gevreesd. Welk wereldrijk volgt nu op het heidense Rome? Door de volksverhuizing van 351-476 n.Chr. verviel het roomse wereldrijk in 10 Europese delen, die door de profeet Daniël als tien tenen van het standbeeld worden gesymboliseerd. Dit was het begin van het huidige Europa! Hoe zal het met Europa verder gaan? Zal er een duurzaam, verenigd Europa komen?

Het einde van de droom; de duurzame vereniging van Europa zal niet lukken!

De profeet Daniël profeteerde dat het vaak geprobeerd zou worden om Europa te verenigen. Maar zoals ijzer zich niet laat verbinden met leem, zag hij ook dat er geen duurzaam verenigd Europa zou komen. “…ze zullen zich door huwelijkengemeenschappen met elkaar vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk op laten komen dat nooit ten gronde zal gaan…” (Daniël 2:43-44)

In de geschiedenis hebben vele persoonlijkheden geprobeerd Europa te verenigen. De Habsburgers hebben bijvoorbeeld geprobeerd door een huwelijk de vrede in Europa te verkrijgen. Maar uiteindelijk zonder succes. Ook Napoleon en Hitler droomden van een groot europees wereldrijk. Maar ook hen zou het niet lukken. Tegenwoordig zien voor onze ogen hoe opnieuw geprobeerd wordt om tot iedere prijs een verenigd Europa te bereiken. Maar ook deze poging zal niet slagen. Daniël zag dat ten tijde van de Europese vereniging een grote steen losraakte en het hele standbeeld verbrijzelde.

Wat wordt door de steen gesymboliseerd?

In de Bijbel wordt Jezus Christus vaak als ‘rotssteen’ voor de gelovigen beschreven. (vlg. 1 Korintiërs 10:4; Psalm 62:3) Zo wordt door de steen de wederkomst van Christus gesymboliseerd, die voor de tweede keer op deze aarde komt. Alle menselijke heerschappijen zullen dan eindigen en door Gods eeuwige Koninkrijk afgelost. (Daniël 2:44) De droom van een verenigd Europa en van de globalisering zal voor de meeste mensen een onverwacht en plotseling einde vinden. De profetie van Daniël maakt duidelijk dat wij nu aan het einde van de wereldgeschiedenis en daarmee onmiddellijk voor de wederkomst van Christus leven.

Als alle maskers vallen…; de zitting die niemand kan afzeggen!

Omdat God wil dat geen mens verloren gaat, maar dat iedereen op de wederkomst van Christus is voorbereidt, is er nu opnieuw een oproep aan jou: “Heb ontzag voor God en geef Hem de eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.” (Openbaring 14:7) De Bijbel maakt duidelijk, dat God alle werken van de mensen zal gaan oordelen. Hij zal van ieder mens rekenschap eisen voor dat wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan. Alle maskers zullen dan vallen. De maatstaf waarnaar ieder mens wordt geoordeeld zijn Gods tien geboden (Exodus 20): “Alles wat je hebt gedaan komt hierop neer: heb ontzag voor de God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, zowel over de goede als de slechte.” (Prediker 12:13-14)

Het maakt niet uit of je gelooft in Jezus of niet, deze oordeelszitting kun je niet afzeggen! Je zult op een dag voor de Schepper van het universum staan en rekenschap moeten afleggen. Terwijl de ene voor God als rechtvaardig wordt geoordeeld en het loon tot eeuwig leven zal ontvangen, zal de ander voor altijd verloren gaan. Maar nu leven wij nog in de genadetijd bij God. Je kunt nu nog in gebed tot Jezus gaan, zoals je bent, Hem je zonden bekennen, in geloof aan Zijn offerdood vergeving ontvangen en een nieuw leven in gehoorzaamheid met Zijn geboden en Zijn hulp beginnen! Dan zal Jezus ook voor jou als Redder verschijnen en niet als Rechter! Dan zal Hij ook jou een plaats op de nieuwe aarde geven. Daar zal er geen leed, geen geschrei, geen tranen en geen dood meer zijn. (Opb. 21:4) De mens zal in alle eeuwigheid weer in harmonie met zijn Schepper en de gehele natuur leven. Het paradijs is weer hersteld! Het drama van de wereldgeschiedenis zal zich nooit meer herhalen!

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.