Praktijk van Dr. Godsvertrouwen

Welkom in mijn praktijk! Dr. Godsvertrouwen is mijn naam, mooi dat u langs komt. Neemt u toch plaats voor dit raam en kijkt u eens naar de tuin… heel mooi vindt u niet? Ik wil u vandaag uitleggen, waarom Godsvertrouwen belangrijk is.

Vrij zijn

Wanneer de menselijke geest vrij is van schuld, van druk en van plichten, brengt het de mens vreugde en vrede. Dat bewustzijn is een van de beste geneesmiddelen om ziekten te genezen.

Wanneer de mens gelukkig is, vrede en geluk ervaart, maken de menselijke hersenen het hormoon endorfine aan en geeft het aan het lichaam af. Deze sterken onze gezondheid.

De hersenen maken ook andere hormonen. Deze veroorzaken een gifreactie in het lichaam en beïnvloeden de stofwisseling. Ze worden aangemaakt als men angstig, kwaad, vertwijfeld is of haat, jaloezie en schuld ervaart.

Onze hersenen zijn niet alleen maar een opslagplaats van informatie, maar in het bijzonder tonen ze ook geestelijke en morele vermogens. Wij hebben het vermogen waarheid van dwaling te onderscheiden.

Een maatstaf voor juiste gedachten geeft het Woord van God ons. De daarin opgenomen geboden van God geven ons wegwijzers voor een gelukkig leven. Maar dat niet alleen, in het bijzonder laat het Woord van God ons zien, dat we voor onze zonden een Verlosser nodig hebben.

Vergeving

We mogen onze fouten aan de Heer overgeven en dan vergeeft Hij ze ons. Zo kunnen we van zonde vrij zijn, als of we ze nooit hadden begaan.

In de Bijbel kunnen we lezen, hoe de zonde van David op zijn gezondheid en zijn gemoed gewerkt heeft. “Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt; de hele dag ga ik in het zwart gehuld. Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken, er is niets gezonds aan mijn lichaam. Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld; ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen.” [Psalm 38:4-10, HSV]

In een volgend hoofdstuk lezen wij, hoe het hem gegaan is, nadat hem vergeving geschonken werd: “lang heb ik de Heere verwacht; en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kokend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de Heere vertrouwen… Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.” [Psalm 40:2-4,9, HSV]

Ongetwijfeld hebben wij ook zulke zonden of zorgen, die op ons drukken. Doen we net zoals David? Als we ze bij de Heere neerleggen, zullen we vergeving krijgen en de zekerheid, dat God ons verder leidt.

Gebed

Onze geestelijke gezondheid wordt onderhouden door het gebed en door het geloof. In het gebed mogen we al onze innerlijke strijd en nood tegen God zeggen. Verder mogen we in het geloof de zekerheid hebben, dat God het beste met ons voor heeft. “Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt.” [Psalm 40:5a, HSV]

Ook onze gedachten en de inhoud van ons karakter oefenen hun invloed uit op onze gezondheid. “Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen.” [Spreuken 14:30, HSV]

Er wordt ons raad gegeven, dat we geen troebele of kwade gedachten moeten hebben, behalve: “… al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenwaardigs is, bedenk dat.” [Filippenzen 4:8, HSV]

Weet u, uit ervaring kan ik u zeggen, dat vertrouwen in God niet beschaamd maakt, ook wanneer het soms anders gaat, dan wij het bedoelen. Dat te ervaren heeft tijd nodig. Neem die tijd! En wanneer u meer wilt weten… u weet het al. Gaat u eenvoudig naar mijn assistent!

Hartelijk bedankt voor het bezoek aan mijn praktijk!


Ga terug

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.